สถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

(Oil Palm and Palm Oil Research and Innovation Institute)
Image

  คลินิกสวนปาล์มน้ำมัน

  โดย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

  ขอเชิญเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ส่งข้อคำถามเกี่ยวกับ

  “ปัญหาด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน”

  อาจารย์ธีระพงศ์ จันทรนิยม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

  และที่ปรึกษาสถาบันฯ จะมาตอบข้อคำถามให้ท่านได้ทราบ

  ความรู้เกี่ยวกับ โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน (กาโนเดอร์มา)

  ข่าวสารและกิจกรรม

  อาจารย์ธีระพงศ์ จันทรนิยม บรรยายพิเศษในหัวข้อ การจัดการธาตุอาหารในสวนปาล์มน้ำมัน

  5-7 มีนาคม 2567 (อ่านต่อ)

  อาจารย์ธีระพงศ์ จันทรนิยม บรรยายพิเศษใน โครงการรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคต้นเน่าในปาล์มน้ำมันและการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ

  4 มีนาคม 2567 (อ่านต่อ)

  สถาบันฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยในการส่งเพื่อขอรับทุนจาก บพข.

  19-22 กุมภาพันธ์ 2567 (อ่านต่อ)

  OPPORI PSU

  สถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม (Oil Palm and Palm Oil Research and Innovation Institute)

  ชั้น 9 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  โทรศัพท์: 0-7428-9380 อีเมล: oppori.psu@gmail.com Line ID: OPPORI-PSU